Články

Ako získať dotácia na rekonštrukciu?

Majitelia rodinných domov majú v rámci programu v Pláne obnovy pre domácnosti možnosť každoročne získať tisíce eur na rekonštrukciu.

Plán obnovy rodinných domov je najväčším programom v Plánu obnovy pre domácnosti. Celkovo plánuje do roku 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

Získanie dotácie na rekonštrukciu na Slovensku si však vyžaduje určité kroky a dodržiavanie pravidiel a postupov, ktoré sú stanovené vládnymi orgánmi a fondmi. Aký je obvyklý postup, aby ste mohli získať dotáciu na rekonštrukciu na Slovensku?

Identifikujte vhodné dotácie:

Prvým krokom je zistiť, aké dotácie na rekonštrukciu sú k dispozícii vo vašom regióne alebo na úrovni celej krajiny. Môžete to urobiť na oficiálnych webových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom iných vládnych alebo regionálnych orgánov, ktoré spravujú programy dotácií.

Vyberte si vhodný program dotácií:

Prečítajte si podmienky, kritériá a ciele jednotlivých programov. Niektoré programy môžu byť zamerané na energetickú efektívnosť, iné na obnovu historických budov alebo zlepšenie bývania

Príprava projektu:

Vytvorte podrobný plán rekonštrukcie vrátane nákladov, technických špecifikácií a časového harmonogramu. Projekt by mal spĺňať kritériá a požiadavky daného programu dotácií.

Zbierajte potrebné dokumenty: Zozbierajte všetky potrebné dokumenty pre svoju žiadosť, vrátane stavebného povolenia, technických plánov, rozpočtu, fotografií budovy a iných relevantných dokumentov.

Podanie žiadosti: Podajte žiadosť o dotáciu v rámci vybraného programu. Žiadosti môžete obvykle podávať elektronicky cez internet alebo osobne na príslušných miestnych úradoch.

Vyčkávajte na hodnotenie: Po podaní žiadosti bude vaša žiadosť prejednaná a zhodnotená orgánmi zodpovednými za program dotácií. Tento proces môže trvať rôzne dlho v závislosti od programu.

Schválenie a podpísanie zmluvy: Ak je vaša žiadosť schválená, budete musieť podpísať zmluvu s príslušným orgánom alebo fondom. Zmluva bude obsahovať podrobnosti o podmienkach dotácie, vrátane termínov a požiadaviek na správu projektu.

Vykonávanie rekonštrukcie: Po schválení a podpísaní zmluvy môžete začať s rekonštrukciou projektu v súlade s plánom a špecifikáciami.

Kontrola a vyúčtovanie: Po dokončení projektu budete musieť predložiť správu a vyúčtovanie o použití dotácie. Dodržujte pravidlá a postupy uvedené v zmluve.

Vyplatenie dotácie: Po úspešnom dokončení projektu a schválení vyúčtovania budete môcť očakávať vyplatenie dotácie na svoj účet.